mandag 16. november 2009

PLANSMIEKURS 17. TIL 22. JANUAR; EVJE I AUST-AGDER

INVITASJON TIL KURS:

PLANSMIER OG DELTAKENDE PROSESSER FOR LOKAL STEDSUTVIKLING.

Evje og Hornnes kommune, søndag 17. – fredag 22. januar 2010.
Kurset er koblet til en samtidig "plansmie" for utvikling av tettstedet Evje, se www.plansmier.no

pdf:

http://www.allgronn.org/invitasjon-plansmiekurs-evje.pdf

Dette blir vår tredje plansmie /charrette med tilknyttet kurs, etter Brokelandsheia og Åfjord i 2009.

Evje befinner seg 50 km. nord for Kristiansand.

Kurset passer for fagfolk og studenter innen arkitektur, landskapsarkitektur, samfunnsgeografi og planlegging.

Vi har noen plasser til subsidiert pris for studenter, takket være støtte fra Evje og Hornnes kommune.

Artikkel i Arkitektnytt om forrige plansmie i Åfjord: www.allgronn.org/arkitektnytt-plansmier.pdf

I januar 2010 arrangerer Evje og Hornes kommune en ”plansmie” for å lage planer for fremtidig stedsutvikling i Evje sentrum. I løpet av fire dager skal det utvikles et konkret og detaljert planforslag for hvordan Evje kan bli et bedre tettsted med øke befolkning. Forslagene fra plansmia vil bli integrert i den pågående planprosessen i kommunen.

Sivilarkitekt Arne Sødal er engasjert av kommunen til å lede det faglige arbeidet og den deltakende prosessen under plansmia.

I samarbeid med INTBAU Skandinavia - http://www.intbau.org/norway/index.htm - inviterer arkitekt Sødal interesserte til å delta i et kurs som holdes parallelt med plansmia, og i samme lokaler.

Les mer om plansmia her: www.plansmier.noHVA ER EN PLANSMIE?

Både kommuner og utbyggere opplever et stadig sterkere lokalt engasjement i stedsutviklingen. Dessverre kommer befolkningen og frivillige grupper ofte så sent på banen at man får store konflikter, med protestaksjoner og klagerunder som resultat.

Plansmier innebærer at et team med fagfolk (arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere) arbeider tett sammen med både de viktigste lokale aktørene og befolkningen som helhet. Målet er en konkret, relaistisk plan som ivaretar alle viktige hensyn på en balansert måte, og får tilslutning fra så mange som mulig.

Plansmier betyr at man tar alle lokale aktører aktivt med fra starten av, og arbeider med enighet som målsetting. Fungerer prosessen som forutsatt kan man få en realistisk plan som ivaretar både ambisjoner om utvikling og ønsker om å bevare og styrke eksisterende kvaliteter.HVA VIL MAN LÆRE PÅ KURSET?

Målet er å gi deltakerne innsikt i metoder for deltakende planlegging av lokal utvikling, med to hovedinnfallsvinkler:

- Hvordan trekke mange aktører og engasjerte borgere med på en konstruktiv måte? Fra folkemøter og konfliktløsing, til konkret arbeid sammen med arkitekt for å tegne ut forslag.

- Hva er bærekraftig stedsutvikling? Prinsipper og sjekklister for gode stedskvaliteter: Bl.a. et mangfold av ulike funksjoner, gode offentlige rom, korte avstander med redusert bilavhengighet, inkludering av ulike sosiale grupper og vern av natur- og jordbruksområder gjennom høyere utnyttelse.

Kursdeltakerne vil bli trukket aktivt med i plansmia, med oppgaver som kan bli en del av planen. Oppgavene tilpasses den enkelte deltakers faglige bakgrunn. Det kan være f.eks. tegnearbeid og gjennomføring av holdningsundersøkelser blant beboere og næringsdrivende.

Forelesninger vil ha et seminarpreg, med aktiv dialog mellom deltakere og forelesere.

Se ellers detaljert program nedenforHVEM ER KURSET FOR?

Fagfolk som arbeider med stedsutvikling og planlegging i kommuner, andre offentlige etater og i privat sektor. Folkevalgte og representanter for frivillige organisasjoner (kulturminnevern,velforeninger, næringsforeninger). Studenter innen aktuelle fag kan også delta. Det vil være både norske og internasjonale deltakere.HVEM LEDER KURSET?

Det blir undevisning og ledelse av øvelser ved både norske og engelske fagfolk. I Storbritanna har deltakende prosesser tilsvarende plansmier (Inquiry by Design) blitt vanlige de siste årene, og vi nyttiggjør erfaringer derfra. Mye av kursprogrammet vil foregå på engelsk.

Dr. Susan Parham, samfunnsviter og byplanlegger fra London, knyttet til CAG Concultants. Firmaet har en rekke oppdrag for britiske kommuner innen stedsutviking, med vekt på bærekraftig lokal deltakelse.

Dr. Matthew Hardy, arkitekt fra London, med erfaring fra undervisning og plansmier i flere land.

Arne Sødal, sivilarkitekt med eget foretak i Oslo. Har vært hovedarkitekt i flere store plansmier i Norge, bl.a. Bjørvika og Majorstuen. Sødal leder det faglige arbeidet under plansmia, men vil også ha en forelesning og trekke inn kursdeltakerne i prosessen, med oppgaver som vil bidra til i den samlede planen.

Audun Engh, jurist. Bred erfaring fra planprosesser, bl.a. plansmier og engasjement fra frivillige organisasjoner.PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Evje befinner seg ca. 50 km. nord for Kristiansand.

Kurset holdes de fem dagene i tidsrommet ca. 09.00 til kl. 18.00, med deltakelse på åpne kveldsmøter første og siste dag (se nedenfor). Vi vil holde til sentralt på Evje, og det er gangavstand til innkvarteringen.PÅMELDING OG PRIS:

Deltakertallet er begrenset til 20. Påmelding skjer til Siv.Ark. Arne Sødal ved Audun Engh, audun.engh@gmail.com, tlf. 92 62 26 26 .

Kursavgiften er kr. 2.000.

Seks overnatting og alle måltider kan tilbys for kr. 900, basert på at to deltakere deler rom. Med enkeltrom er prisen 1500 kr.STUDENTPLASSER TIL REDUSERT PRIS

Vi har et mindre antall gratis kursplasser for studenter og nyutdannede som ikke er i arbeid. Studenter betaler kun den vanlige prisen på kr. 900 eller 1500 dersom de ønsker overnatting og måltider. Kurset passer for studenter innen bl.a. arkitektur, landskapsarkitektur, samfunnsgeografi og planlegging. Søknad om studentplass sendes til Audun Engh, audun.engh@gmail.com, tlf. 92622626.KONTAKT:

For ytterligere informasjon on kurset og påmelding, kontakt Audun Engh, audun.engh@gmail.com, tlf. 92622626

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar