søndag 18. april 2010

NORSK FORM SOM STILPOLITI - KUN KONTRAST OG MODERNISME ANBEFALES NÅR BØNDER SKAL BYGGE NYTT

Fra et nytt hefte som skal fremme gårdstrurisme gjengis nedenfor avsnitt med ideologisk propaganda fra Norsk Form.

Finansiert av et prosjekt for å fremme gårdsturisme benytter Norsk Form anledningen til å bekjempe lokalt forankret tradisjonell byggeskikk og fremme kontrast.

Norsk Form formaner også om bruk av arkitekt. De favoriserer dermed en yrkesgruppes næringsinteresser fremfor lokale håndverksbaserte bedrifter som har lang erfaring i å oppføre funksjonelle gårdsbygninger tilpasset lokal byggeskik og som ikke krever arkitekt, fordi løsningene er basert på tradisjonell design som man vet er vakker og velfungerende. Slike håndverksbedrifter har idag anledning til å søke godkjenning av mindre nybygg, uten bruk av arkitekt.

Men Norsk Form vet selvsagt at bare man får en arkitekt på banen vil man som oftest klare å forhindre bruk av lokal tradisjonell byggeskikk.

Det nevnes ikke at endel arkitekter faktisk også designer tradisjonelle nybygg. Visse grupper av arkitekter støttes dermed også på bekostning av andre, ved at man ensidig går inn for "kontrasttilpasning"

Lokalt forankret næringsliv og lokal kompetanse innen byggeskikk undergraves av Norsk Forms promotering av arkiktektstanden og deres designløsninger, som svært ofte krever byggematerialer og byggeteknisk kompetanse som ikke finnes lokalt.

Som i så mange andre saker misbruker arkitekturetablissementet offentlige midler bevilget til gode formål for å fremme sin egen smak, ideologi og oppdragsmengde. Tilsvarende ser man i prosjekter for økt bruk av tre som materiale, og miljøvennlig bygging generelt. Bærekrftige tekniske løsninger kobles konsekvent til fremme av "nyskapende" design som eneste gyldige løsning.

Slike formaninger undergraver saken, som i dette tilfelle er gårdstrurisme. Bønder som liker tradisjonell byggeskik, og det må man anta er de fleste, kan miste interesse for å utvikle gårdsturisme hvis de får inntrykk av at forutsetningen er å engasjere en arkitekt til å rive opp den vakre og harmoniske helheten man ofte har i eksisterende gårdsbebyggels. Det inspirerer neppe til satsing å få vite fra statsfinasierte eksperter at den lokale byggeskikken man foretrekker er mindreverdig kopiering. Konklusjonen kan bli at man heller vil fortsette vanlig drift.

De fleste gårdsturistene er også trolig som folk flest mer interessert i tradisjonell regioonal byggesklikk enn i siste skrik fra arkitektstanden.

Slike gode prosjekter bør i fremtiden søke faglig bistand fra andre enn designeteblissementet.


Audun Engh
INTBAU Skandinavia
www.intbau.org
Tlf 92622626
--------------------

http://gardsutvikleren.no/arch/_img/9075065.pdf


www.gardsutvikleren.no

Utviklet av HANEN i samarbeid med Norsk Form · gardsutvikleren@hanen.no · tlf: +47 22 05 46 41 s 7

– en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

Hvordan skal huset se ut?

Husenes utforming

Hvordan bør husene utformes? Her er det ingen klare svar. Hvordan man velger å tilpasse seg eller ta i bruk eksisterende omgivelser, omliggende natur-/kulturlandskap, moderne teknologi og gamle tradisjoner er opp til hver enkelt arkitekt.

Byggeskikken, eller måten vi bygger på er i konstant forandring. Den utvikler seg med ny tilgang på ny teknologi, nye materialer og nye levemåter. Tidligere var det lengden på tømmeret som bestemte
dimensjonene på huset. I dag har vi ikke lenger disse begrensningene.

Man må være åpen for hva samtiden kan by på av materialer og teknikker, selv om man fortsatt spiller på lag med stedet og lar seg inspirere av tradisjoner. Bygg forteller historier fra sin samtid, og når vi bygger i det 2000 århundre, må vi fortelle historien fra vår tid. Nostalgisk kopiering av eldre byggeskikk blir sjelden vellykket. Det finnes mange gode eksempler på nytolkninger
av gammel byggeskikk gjennom materialbruk og inspirasjon i byggkonstruksjonene.


Hvordan utforme noe nytt på en gammel gård?


Når man bygger nytt, kan utformingen av det nye (påbygg eller nybygg)
i varierende grad bygge på det som er fra før, eller etablere kontraster. Innenfor arkitekturfaget opererer man med begrepene samspill, kontrast og tilpassing når man skal bygge nytt i et eksisterende
miljø.


Haabakkas nye tilbygg relaterer seg til det gamle gjennom formen og materialene, men reflekterer likevel vår samtid i uttrykket. Arkitekt/foto: 3RW Arkitekter AS.

HUS OG BYGNINGER

Tilpassing


Når det skal bygges nytt i bevaringsverdige områder, kreves det ofte at nye hus skal tilpasse seg det gamle. I noen tilfeller kan det være riktig. Slik tilpassing vil i så fall stille store krav til den håndverksmessige
utførelsen. Når det nye skal underordne seg det gamle
totalt, kan det ofte føre til nostalgisk kopiering av gamle hus, noe som sjelden blir vellykket fordi håndverkstradisjonene er svekket og arbeidskraften for dyr til at man kan gjøre det på gamlemåten. Nostalgisk kopiering kan fort forflate både gammel og ny byggeskikk.

Samspill

Begrepet samspill antyder at man har et samspill mellom likeverdige
partnere. Dette begrepet kan i mange tilfeller være et bedre utgangspunkt enn ”tilpassing” for et byggeprosjekt, også i et verneverdig
strøk. Hus kan stå i samspill selv om de ikke er kopier av hverandre.
De kan ha relatere seg til hverandre, for eksempel gjennom volum, pl assering eller materialbruk, selv om det nye bygget reflekterer
nåtiden i sin utforming. Arkitekten har mange slike virkemidler han kan benytte seg av, de må imidlertid forvaltes med godt skjønn, da alle hus er forskjellige og det ikke finnes noen fasitsvar.

Bruk arkitekt når du skal bygge nytt til det gamle!

En god arkitekt er vant til å analysere gårdsanlegg og kan identifisere det som har vært nøkkelfaktorene i utformingen av din gamle gård. Hun vil være kjent med forskjeller mellom ulike landsdeler og epoker og kan gjenkjenne kvaliteter som er typiske for området eller spesielle for gården din. Hun kjenner til forholdstall som snekkerne opererte med i samtiden dine hus ble bygget i, til byggeskikk
og materialer som det er viktig å fremheve og så videre.

Med øvet formsans og kunnskap også om hvilke muligheter som ligger i moderne teknologi kan en god arkitekt få nye tilbygg eller ombygginger til å spille sammen med det gamle, selv med et moderne uttrykk. Hun kan bruke de gamle kodene hun finner på nye måter, slik at byggene spiller sammen, med sine ulike forutsetninger. I vår tid har vi andre krav til både funksjoner og komfort i bygninger. Da er det viktig å ha med en formgiver (arkitekt) på laget som har kompetanse til å skape gode, moderne bygg som viser respekt for det gamle og samtidig reflekterer den gode arkitekturen i vår samtid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar